26-03-2012 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 marca 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2011 przez:

a)     Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

b)     Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dotyczących:

a)     zmiany budżetu na rok 2012,

b)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na 2012-2020,

c)     zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,

d)     wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

e)     Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata 2012-2015,

f)       zbycia nieruchomości położonej w Międzychodzie w drodze bezprzetargowej,

g)     nabycia nieruchomości położonej w Międzychodzie,

h)     określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2012 roku,

i)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3  położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo – letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/30, 49/31, 49/32 i 49/33 położone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek,

j)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 264/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.