18-07-2012 r. Wersja do wydruku  

ASYSTENT RODZINY - nabr

 

 

 

 

ORODEK POMOCY SPOECZNEJ W DOLSKU

ZAPRASZA DO SKADANIA OFERT DO PENIENIA FUNKCJI

ASYSTENTA RODZINY

 

 

 

1.     Nazwa i adres jednostki:

Orodek Pomocy Spoecznej Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk

 

 

2.     Forma zatrudnienia:

umowa – zlecenie w okresie od sierpnia 2012r. do grudnia 2012r.

 

 

3.     Wymagania:

Asystentem rodziny moe by osoba, ktra:

a)   posiada obywatelstwo polskie,

b)   posiada wyksztacenie wysze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

c)   wyksztacenie wysze na dowolnym kierunku uzupenione szkoleniem z zakresu pracy z dziemi lub rodzin i udokumentowany co najmniej roczny sta pracy z dziemi lub rodzin lub studiami podyplomowymi obejmujcymi zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziemi lub rodzin i udokumentowany co najmniej roczny sta pracy z dziemi lub rodzin

lub

d)   wyksztacenie rednie i szkolenie z zakresu pracy z dziemi lub rodzin, a take udokumentowany co najmniej 3-letni sta pracy z dziemi lub rodzin;

e)   nie jest i nie by pozbawiony wadzy rodzicielskiej oraz wadza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona;

f)     wypenia obowizek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowizek w stosunku do niego wynika z tytuu egzekucyjnego

g)   nie by skazany prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe.

 

 

4.     Wymagania dodatkowe:

a)     umiejtno dobrej organizacji wasnej pracy, samodzielno;

b)     umiejtno wsppracy w zespole;

c)     empatia, zaangaowanie, asertywno;

d)     atwo nawizywania kontaktw;

e)     umiejtno radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem;

f)      odporno na sytuacje stresowe;

g)     mile widziane prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu.

 

 

5.     Zakres wykonywanych zada na stanowisku:

Gwnym obowizkiem asystenta rodziny bdzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw yciowych czonkw rodziny.

Zakres zada wynikajcych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej, tj. m.in.:

a)     opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin we wsppracy z czonkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b)     udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji yciowej, w tym w zdobywaniu umiejtnoci prawidowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemw socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziemi;

d)     wspieranie aktywnoci spoecznej rodzin;

e)     motywowanie czonkw rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

f)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

g)     motywowanie do udziau w zajciach grupowych dla rodzicw, majcych na celu ksztatowanie prawidowych wzorcw rodzicielskich i umiejtnoci psychospoecznych;

h)     udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeglnoci poprzez udzia w zajciach psychoedukacyjnych;

i)       podejmowanie dziaa interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagroenia bezpieczestwa dzieci i rodzin;

j)       prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzicw i dzieci;

k)     prowadzenie dokumentacji dotyczcej pracy z rodzin;

l)       dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny przeoonemu;

m)   monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoczeniu pracy z rodzin;

n)     sporzdzanie, na wniosek sdu, opinii o rodzinie i jej czonkach;

o)     wsppraca z jednostkami administracji rzdowej i samorzdowej, waciwymi organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizujcymi si w dziaaniach na rzecz dziecka i rodziny;

p)     wsppraca z zespoem interdyscyplinarnym lub grup robocz bd innymi podmiotami, ktrych pomoc przy wykonywaniu zada uzna za niezbdn.

 

Zakres obowizkw m.in.:

a)     sporzdzenie diagnozy sytuacji rodzinnej;

b)     ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie;

c)     prowadzenie dziaa pedagogicznych w rodzinie;

d)     realizacja usug zgodnie z ustalonym harmonogramem;

e)     prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

 

 

6.     Wymagane dokumenty:

a)   yciorys (CV)

b)   List motywacyjny (podpisany odrcznie)

c)   Kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

d)   Kserokopia dowodu osobistego.

e)   Owiadczenie o nastpujcej treci:

·         Ja, niej podpisany/a owiadczam i:

- nie jestem i nie byem/am pozbawiony/a wadzy rodzicielskiej oraz wadza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona

- wypeniam obowizek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowizek wynika z tytuu alimentacyjnego)

- nie byem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe” (odrcznie podpisane).

·         Owiadczenie o stanie zdrowia pozwalajcym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.

·         Owiadczenie dotyczce zgody na przetwarzanie danych osobowych o treci: „Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Orodka Pomocy Spoecznej w Dolsku zgodnie z Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz., 926 z pn. zm.)”(odrcznie podpisane).

 

 

7.     Termin i sposb skadania ofert:

 

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach w Orodku Pomocy Spoecznej w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3 do dnia 26 lipca 2012 r. w godzinach 8.00– 15.00 osobicie lub poczt (decyduje data wpywu do Orodka) z dopiskiem na kopercie: „Nabr na stanowisko asystenta rodziny”.


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.