11-02-2013 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji za rok 2012:

a)     rewizyjnej,

b)     inwestycji i spraw gospodarczych,

c)     oświaty, kultury i sportu,

d)     ochrony środowiska.

6.      Przedstawienie sprawozdań przez:

a)     Zakład Gospodarki Komunalnej,

b)     Ośrodek Pomocy Społecznej.

7.      Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk,

b)     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk,

c)     regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dolsk,

d)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk,

e)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok,

f)       wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

g)     przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy,

h)     zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

9.      Interpelacje i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.