22-05-2013 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.,

b)     absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Dolsk,

d)     zatwierdzenia Programu ochrony zdrowia psychicznego,

e)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali stanowiących własność Gminy Dolsk,

f)       przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia Sołectwa Masłowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

g)     przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia Sołectwa Ostrowieczno do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

h)     przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia Sołectwa Mełpin do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

i)        przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia Sołectwa Rusocin do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

j)       przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,

k)      zasad i trybu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

l)        przeznaczenia gruntów do wydzierżawienia,

m)    zbycia nieruchomości położonych w Dolsku w drodze przetargu oraz bezciężarowe odłączenie działek z księgi wieczystej nr PO1M/00008173/0,

n)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.