17-03-2014 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 26 marca 2014 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności w roku 2013:

a)     Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)     Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2014 – 2022,

b)     określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk na 2014 rok,

c)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok,

d)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Dolsk,

e)     zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za 2013 rok,

f)       upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dodatku energetycznego,

g)     określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

h)     ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Dolsk w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

i)        podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020,

j)       19 statutów sołectw,

k)      statutu Samorządu Mieszkańców Dolsk,

l)        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłowo,

m)    przyjęcie zmian w Statucie Związku oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Związku,

n)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4068 w miejscowości Mełpin”,

o)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia dróg powiatowych nr 4073P (ul .Pocztowa) i nr 3922 P (ul. Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku”.

7.      Interpelacje i wnioski.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.