06-06-2016 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż kamienia brukowcowego

 

 

Gmina Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk reprezentowana przez Henryka Litka – Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk zaprasza do składania ofert na sprzedaż kamienia brukowcowego.

 

Cena wywoławcza za jedną tonę materiału wynosi – 40,00zł netto

(słownie: czterdzieścizłotych 00/100).

Do ostatecznej kwoty sprzedaży materiału zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Ilość materiału przeznaczona do sprzedaży wynosi ok. 650 ton.

 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

 

1.      Kamień składowany jest na działce o nr ewid. 678 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Dolsk.

2.      Materiał podlegający sprzedaży jest częściowo zanieczyszczony ziemią, piaskiem itp. i podlega sprzedaży w całości tj. tak jak jest składowany na hałdzie.

3.      Materiał będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w miejscu jego składowania w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk po uprzednim umówieniu się na spotkanie z pracownikiem urzędu.

4.      Przy kalkulowaniu ceny jednostkowej zakupu materiału Oferent zobowiązany jest uwzględnić koszty załadunku, ważenia oraz transportu materiału.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 

1.      Pisemną ofertę zgodnie z załącznikiem należy złożyć lub przesłać na adres: Gmina Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63 – 140 Dolsk nie później niż do dnia 15.06.2016r. do godz. 08.45.

2.      Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Sprzedającego. Ponadto koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz oznaczenie:

 

„Sprzedaż kamienia brukowcowego – Gmina Dolsk”

Nie otwierać przed dniem 15.06.2016r. godz. 09.00

 

3.      W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia przyjmuje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki.

4.      Wszystkie oferty złożone po terminie podanym wyżej lub nie zabezpieczone zaliczką nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentowi.

5.      Oferty zostaną otwarte w dniu 15.06.2016r. o godz. 09.00 w siedzibie Sprzedającego, sala nr 15.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZKI:

 

1.     Wysokość zaliczki: Oferta musi być zabezpieczona zaliczką w wysokości 15000,00zł (słownie: piętnaścietysięcyzłotych 00/100).

2.     Termin i miejsce wniesienia zaliczki:

1)     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez Oferenta zaliczki przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Sprzedającego SBL Śrem Oddział Dolsk nr rachunku 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 z adnotacją „ Zaliczka – Sprzedaż kamienia brukowcowego”;

2)     Za termin wniesienia zaliczki w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty określonej w ust. 1 na rachunku bankowym Sprzedającego;

3)     Do oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej zaliczki lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

3.     Zwrot zaliczki:

1)     Sprzedający zwraca zaliczkę wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

2)     Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Sprzedający zaliczy zaliczkę na poczet kwoty nabycia kamienia brukowcowego;

3)     Sprzedający zwraca niezwłocznie zaliczkę, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4.     Utrata zaliczki:

Sprzedający zatrzymuje zaliczkę wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

1)     odmówił podpisania umowy w sprawie sprzedaży kamienia brukowcowego,

2)     zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta,

3)     Oferent uchyla się do zapłaty kwoty zakupionego materiału na podstawie wagi materiału ustalonego w protokole i ceny zaoferowanej w ofercie.

 

Sprzedający zastrzega unieważnienie przetargu bez podawania przyczyny jego unieważnienia.

 

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Gogół Marek – Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg

tel: 61 28 25 001 wew. 53

 

 

Załącznik - formularz oferty:   Plik DOCWORD   lub   Plik PDFPDF


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.