14-06-2016 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XIX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 roku o godz. 1700 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.;

b)     absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk;

c)     współdziałania z gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich;

d)     wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Dolsk;

e)     rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej zmiany granic miasta Dolsk poprzez włączenie w jego granice obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym wsi Księginki, sąsiadującego z rejonem ul. Polnej w Dolsku;

f)       uzupełnienia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego gminy i kierowanego przez niego urzędu;

g)     ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli;

h)     nadania imienia Szkole Podstawowej w Masłowie;

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;

j)       zmieniająca Statut Gminy Dolsk;

k)      zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.