12-07-2016 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020.

 

Wobec powyższego od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 22 lipca 2016 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

 

Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

 

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1057, w godzinach pracy Departamentu.

 

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

-         pisemnej poprzez przesłanie na adres:

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,

-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), poprzez przesłanie na adres e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

-         ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

TERMINY KONSULTACJI:   Plik PDFPDF (45,9 kB)

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.