25-11-2016 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk;

b)     powołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk;

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza;

d)     przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolsk na lata 2016-2020;

e)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok;

f)       rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017;

g)     zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie;

h)     przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk;

i)        dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk;

j)       przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

k)      nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowieczek;

l)        nabycia nieruchomości położonej w Dolsku;

m)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2017 roku;

n)     wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu ewidencyjnego wsi Księginki oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Dolsk i sołectwa Księginki;

o)     przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.