10-11-2018 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na I Sesję

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust.2 w związku z art. 26 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z treścią wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

 

§ 1

W związku z przeprowadzonymi w dniu 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi, zwołuje się na dzień 21.11.2018 o godz. 11:00 I sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w siedzibie: Sala Widowiskowa w Dolsku.

 

§ 2

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na I sesji.

 

§ 3

1.      I sesja zwoływana jest w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Proponuję się następujący porządek obrad:

1)     otwarcie sesji;

2)     złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;

3)     złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, poprzedzone ewentualnym wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk;

4)     stwierdzenie quorum;

5)     uchwalenie porządku obrad;

6)     wybór Przewodniczącego Rady:

a)     wybór komisji skrutacyjnej;

b)     zgłaszania kandydatów;

c)      przeprowadzenie głosowania;

7)     przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego;

8)     wybór wiceprzewodniczących Rady:

a)     wybór komisji skrutacyjnej;

b)     zgłaszania kandydatów;

c)      przeprowadzenie głosowania;

9)     Dyskusja - wolne wnioski;

10) Zamknięcie sesji.

 

§ 4

O terminie i miejscu przeprowadzenia I sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk zawiadamia się radnych oraz Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wybranych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

§ 5

Wykonanie postanowienia powierza się Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

§ 6

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Koninie II

 

/-/ Paweł Myśliński


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.