23-07-2008 r. Wersja do wydruku  

Program „Uczeń na wsi”

 

 

 

 

 

 

Gmina Dolsk zakwalifikowała się do realizacji programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

 

W związku z tym wnioskodawcy (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) mogą składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w ramach ww. programu realizowanego ze środków PFRON w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2008 r.

 

Formularze wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku lub na stronie www.pfron.org.pl lub poniżej:

 

Pliki do pobrania:

-         Ulotka informacyjna dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki - obszar A –   WORD (858 kB)   lub   PDF (70,2 kB)

-         Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego - obszar A   WORD (907 kB)   lub   PDF (85,8 kB)

-         Oświadczenie o wysokości dochodów - obszar A   WORD (53,5 kB)   lub   PDF (50,8 kB)

 

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna która:

1.      posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2.      pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej),

3.      posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Dolsk,

4.      posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. 1.351,20 zł).

 

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:

1.      zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2.      uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

3.      związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament)

uwaga ! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego,

4.      kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

5.      wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1.      opłaty za naukę (czesne),

2.      zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały),

3.      dojazdów do szkoły.

 

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1.      w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2.      w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3.      w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - 4.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1.      kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2.      oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

3.      zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4.      kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

5.      kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy wnioskodawców będących opiekunami prawnymi ucznia.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.