01-12-2021 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXVII Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku o godz. 13:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 - 2029,

b)    w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 rok:

1)         przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

2)         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)         przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4)         przedstawienie opinii właściwych komisji rady,

5)         przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji,

6)         dyskusja,

7)         przedstawienie i głosowania poprawek i autopoprawek,

8)         głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

c)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,

d)    w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,

e)    w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021,

f)      w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

g)    w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2022 rok,

h)    w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022,

i)      w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022,

j)      w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022,

k)    w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022,

l)      w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Trąbinku,

m)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.