23-02-2022 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXIX Sesj

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczcy Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIX Sesj Rady Miasta i Gminy Dolsk, ktra odbdzie si w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoci obrad.

2.    Przedstawienie porzdku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z dziaalnoci midzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczcego Rady z dziaalnoci midzysesyjnej.

5.    Sprawozdanie z wysokoci rednich wynagrodze nauczycieli na poszczeglnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w placwkach owiatowych Gminy Dolsk za 2021 rok.

6.    Rozpatrzenie projektw uchwa:

a)    w sprawie zmiany uchway budetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,

b)    w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029,

c)     w sprawie nadania statutw soectwom Gminy Dolsk,

d)    w sprawie ustalenia wysokoci ekwiwalentu pieninego dla straakw ratownikw Ochotniczych Stray Poarnych gminy Dolsk biorcych udzia w dziaaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub wiczeniu,

e)    w sprawie przyjcia Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie gminy Dolsk w 2022 roku,

f)      w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw lub znajdujcym si w gminnej ewidencji zabytkw pooonych na terenie gminy Dolsk w 2022 roku,

g)    w sprawie przekazania wniosku mieszkaca Dolska z dnia 17.01.2022 roku wedug waciwoci,

h)    w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczcej uchwalenia przez Rad Miasta i Gminy Dolsk „uchwa umoliwiajcych podjcie dziaa ratowniczych” w zwizku ze stanem epidemii SARS-COV-2.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Wolne gosy i wnioski.

9.    Zakoczenie obrad.

 

 

Przewodniczcy Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treciami projektw uchwa, mona zapozna si w systemie eSesja, bezporedni link:

 


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.