15-11-2008 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2008 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk,

b)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok,

c)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok,

d)     opłaty od posiadania psów na 2009 rok,

e)     opłaty targowej na 2009 rok,

f)       obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok,

g)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2008,

h)     Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok,

i)        wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne,

j)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod kiosk RUCH na Placu Wyzwolenia w Dolsku,

k)      wyrażenia opinii o przekształceniu szpitala,

l)        wyrażenia opinii o przekształceniu szpitala.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.