10-06-2009 r. Wersja do wydruku  

WYPRAWKA SZKOLNA 2009/2010

 

 

 

 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników

 

 

1.      Pomoc do zakupu podręczników udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę:

-         w klasach I - III szkoły podstawowej lub w klasach I –III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-         w klasie I gimnazjum.

 

2.      Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

-         nie przekracza kwoty 351,- zł miesięcznie ( 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),

-         przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm , itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

 

3.      Wysokość dofinansowania wynosi:

a)     do 150,- zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

b)     do 150,- zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

c)     do 170,- zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

d)     do 280,- zł - dla ucznia klasy I gimnazjum

 

4.      Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

5.      Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010.

W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód, przekracza 351,- zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

6.      Wnioski składa się w terminie do 11 września 2009 roku.

 

7.      Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

(za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)

 

8.      Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom (opiekunom prawnym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon) do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt 3. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie o zakupie podręczników.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.