24-11-2009 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XL Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XL Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2009 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XL Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Dolsk,

b)     zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Dolsk,

c)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

d)     aneksu do porozumienia międzygminnego z 7.12.2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami ,polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

e)     przekazania Przedszkolu Samorządowemu w Wieszczyczynie nakładów inwestycyjnych,

f)       przekazania Przedszkolu Samorządowemu „Stokrotki” w Dolsku nakładów inwestycyjnych,

g)     przekazania majątku Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

h)     przekazania majątku Miejsko–Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dolsku,

i)        Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok,

j)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt. „Roboty dodatkowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 4070P od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Wieszczyczyn”,

k)      zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2009 rok,

l)        powierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk uprawnień do postanawiania o wysokości ceny i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej,

m)    przyjęcia Regulaminu boiska „Orlik”.

5.      Zaopiniowanie wniosków o dofinansowanie prac rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 roku.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.