GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OFERTA PRACY - Główny Księgowy


OFERTA PRACY - Główny Księgowy

 

 

 

 

 

 

Dyrektorzy jednostek:

Szkoły Podstawowej w Małachowie,

Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku,

Przedszkola Samorządowego w Wieszczyczynie

ogłaszają konkurs na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w łącznym wymiarze 1/2 etatu

 

 

 

Zakres prowadzonych czynności:

1.      Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej archiwizacja.

3.      Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

4.      Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem placówki.

 

 

Wymagania obowiązkowe:

1.      Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

 

Spełnia jeden z poniższych warunków:

1.      Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

2.      Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

3.      Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Wymagania pożądane:

1.      Bardzo dobra organizacja pracy.

2.      Samodzielność w działaniu.

3.      Znajomość obsługi komputera.

4.      Znajomość prawa finansowego.

 

 

Wymagane dokumenty:

-         życiorys

-         zdjęcie

-         list motywacyjny

-         kserokopie świadectw pracy

-         kserokopie dyplomów ukończenia studiów

-         kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego)

-         oświadczenie o niekaralności

 

 

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty prosimy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy”.

 

lub złożyć osobiście w Sekretariacie urzędu

 

w terminie do 20 lipca 2006 r.

 

 

Prosimy również o podpisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Opublikowano dnia 05-07-2006 r.