GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie Burmistrza o uzupełniającym naborze kandydatów na ławników


Ogłoszenie Burmistrza o uzupełniającym naborze kandydatów na ławników

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

 

w sprawie

 

uzupełniającego naboru kandydatów na ławników

 

 

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze. zm.)

 

ogłaszam uzpełniający nabór kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

na kadencję 2012-2016

 

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończył 30 lat,

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)     nie przekroczył 70 lat,

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)     funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze służby więziennej,

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

-         prezesi sądów,

-         stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-         co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub mieszka co najmniej od roku.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia - wzór karty zgłoszenia jest dostęny:

-         na stronie internetowej www.ms.gov.pl,

-         na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk - www.dolsk.pl,

-         w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, pokój nr 1.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

 

Pobierz wzór:   WORD (60,5 kb)   lub   PDF (46,5 kb)

 

 

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika:

 

Pobierz wzór:   WORD (79,5 kb)   lub   PDF (34,7 kb)

 

 

Karty zgłoszenia na ławnika wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.

 

30 grudnia 2011 r. jest ostatnim dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

 

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego,

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

6)     aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, do zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,

7)     listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, do zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli.

 

Osoba umieszczona jako pierwsza na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczeni.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ mgr Henryk Litka
Opublikowano dnia 30-11-2011 r.