GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013


WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

 

 

 

 

 

 

1.       Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

-         klas I - IV szkoły podstawowej rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013,

-         słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

2.       Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie:

-         pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351,- zł miesięcznie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn zm),

-         klas I szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504,- zł, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

-         pochodzących z rodzin, w których dochód na członka rodziny przekracza kwotę 351,- zł, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

-         występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

3.       Wysokość dofinansowania wynosi:

a)     do 180,- zł - dla uczniów klasy I- III szkoły podstawowej wg kryterium dochodowego  oraz dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, u których występuje niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)     do 210,- zł - dla uczniów klas IV szkół podstawowych wg kryterium dochodowego oraz klas IV-VI szkół podstawowych, u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

c)     do 325,- zł - dla uczniów gimnazjum, u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

4.       Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

5.       Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

 

6.       Wnioski składa się w terminie do 10 września 2012 roku.

 

7.       Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 706) – pobierz rozporządzenie -   Plik PDFPDF
Opublikowano dnia 17-07-2012 r.