GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OŚWIADCZENIE


OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE NR 1/2014

RADY MIASTA I GMINY DOLSK

 

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru wpisania złóż znajdujących się na terenie gminy Dolsk do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym

 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dolsk (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 55, poz.1035 i z 2012 poz. 4491), Rada Miasta i Gminy Dolsk występuje z następującym oświadczeniem:

 

§ 1. Na podstawie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju rozpoczęto prace nad określeniem na terenie RP lokalizacji niezagospodarowanych, perspektywicznych i strategicznych złóż surowców energetycznych, które podlegać mają obligatoryjnej ochronie przed stałą zabudową i inwestycjami liniowymi oraz ograniczeniom co do gospodarowania na ich obszarze. Jesteśmy jednak przekonani, że złoża węgla brunatnego na naszych terenach powinny zostać całkowicie wyłączone z zasobów energetyki konwencjonalnej, które podlegać mają szczególnej ochronie prawnej. Występowanie węgla brunatnego w wielu miejscach naszego kraju, w tym na terenie Wielkopolski, jest niepodważalnym i powszechnie znanym faktem. W przeciwieństwie do innych regionów kraju, Wielkopolskę cechuje bardzo wysoka towarowość rolnictwa, wysoka klasa bonitacyjna gleb oraz niespotykana na innych obszarach kultura rolna. Ochrona gleb i gospodarki rolnej, realizowana konsekwentnie od wielu lat przez mieszkańców Wielkopolski, jest zatem w naszej ocenie działaniem priorytetowym, wymagającym systemowego rozwiązania i mającym pierwszeństwo przed innymi formami zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. To właśnie czynniki rolnicze decydują o wyjątkowym znaczeniu obszarów powiatów: rawickiego, gostyńskiego, krotoszyńskiego, kościańskiego i śremskiego z punktu widzenia samowystarczalności i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Warto zauważyć, że od wielu lat podkreślany jest niekorzystny dla eksploatacji układ struktur geologicznych na terenie tychże powiatów. Biorąc powyższe czynniki pod uwagę, nieprawdopodobne wydaje się przeznaczenie tutejszych złóż do wydobycia metodą odkrywkową. Ponadto należy podkreślić, że ewentualna eksploatacja złóż na naszych terenach z pewnością wywołałaby gwałtowne protesty społeczne, które widoczne są już na poziomie prowadzonych badań geologicznych. Objęcie ochroną złóż na naszych terenach, a co za tym idzie wprowadzenie zakazu zabudowy, spowodowałoby bardzo negatywne skutki dla rozwoju gospodarczego i społecznego, prowadząc jednocześnie do regresu naszej gminy. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu rozpoczęło prace nad określeniem wpływu ochrony i potencjalnej eksploatacji złóż węgla brunatnego „Czempiń", „Krzywiń", „Gostyń", „Oczkowice", „Poniec-Krobia" na rozwój przestrzenny południowo-zachodniej Wielkopolski. Wielopłaszczyznowa analiza, poprzedzająca określenie złóż strategicznych na terenie RP, jest według nas właściwym czasem na wyrażenie naszego sprzeciwu, popartego argumentami ważnymi z perspektywy interesów lokalnej społeczności i całego państwa. Liczymy na to, że władze, sprawujące swój urząd na poziomie województwa, przyjmą tożsame z naszymi poglądy na kierunek rozwoju tej części Wielkopolski i opowiedzą się za utrzymaniem rolniczego charakteru naszych małych ojczyzn. Jednoznaczna i ostateczna decyzja Rządu RP, wyłączająca z wykazu złóż strategicznych węgla brunatnego zamieszkiwane przez mieszkańców naszych regionów obszary, dawałaby poczucie stabilności i jednoznacznie pozwalała wyznaczać kierunki rozwoju naszych społeczności.

 

§ 2. Oświadczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Dolsk.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

(-) Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 05-05-2014 r.