GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2014 roku

 

 

 

Informuję, że od dnia 20 maja 2014 r. obowiązują nowe zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dolsk.

 

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2014 roku można składać w UMiG Dolsk w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

 

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

 

Do wniosku winny być dołączone następujące załączniki:

1)     oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały wraz ze zgodą właściciela;

2)     wskazanie lokalizacji inwestycji na mapie sytuacyjno-wysokościowej;

3)     opis przedsięwzięcia;

4)     potwierdzone przez właściwy organ zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy oczyszczalni wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o nie wniesieniu przez właściwy organ sprzeciwu do zgłoszenia budowy oczyszczalni (oryginał oświadczenia) lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, wydana przez właściwy organ, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga pozwolenia – kserokopia;

5)     pozwolenia wodnoprawne wydane przez właściwy organ, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania zgodnie z przepisami szczególnymi – kserokopia;

6)     dokumentacja techniczna oczyszczalni – kserokopia.

 

Uwaga: Wnioski niekompletne, w szczególności nie zawierające wskazanych wyżej załączników nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe warunki i wymagane druki wniosków można pobrać poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk (pokój nr 16).

 

 

Pobierz treść uchały:   Plik PDFPDF  (870 kB)

 

Pobierz załącznik nr 1:   Plik DOCWORD

 

Pobierz załącznik nr 2:   Plik DOCWORD

 

Pobierz załącznik nr 3:   Plik DOCWORD

 

Pobierz załącznik nr 4:   Plik DOCWORD

 
Opublikowano dnia 20-05-2014 r.