GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na V Sesję


Zaproszenie na V Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na V Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań za rok 2014 z działalności:

a)     Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

b)     Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     zmiany uchwały dot. ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta,

b)     zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze,

c)     ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dolsk,

d)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk.

7.      Zapytania i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

   19 lutego 2015 r.
Opublikowano dnia 17-02-2015 r.