GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie przetargu na sprzedaż kamienia brukowego


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż kamienia brukowcowego

Gmina Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk reprezentowana przez Henryka Litka – Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk zaprasza do składania ofert na sprzedaż kamienia brukowcowego.

Cena wywoławcza za jedną tonę wynosi – 50,00zł netto (słownie: pięćdziesiątzłotych 00/100).

Ilość materiału przeznaczona do sprzedaży wynosi ok. 300 ton.

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1. Kamień składowany jest przy siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku, ul. Krupczyn na działce o nr ewid. 1470/2 położonej w obrębie geodezyjnym gruntów Dolsk.

2. Materiał podlegający sprzedaży jest częściowo zanieczyszczony ziemią, gruzem itp. i podlega sprzedaży w całości tj. tak jak jest składowany na hałdzie.

3. Materiał będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w miejscu jego składowania w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk po uprzednim umówieniu się na spotkanie z pracownikiem urzędu.

4. Przy kalkulowaniu ceny jednostkowej zakupu materiału Oferent zobowiązany jest uwzględnić koszty załadunku, ważenia oraz transportu materiału.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.Pisemną ofertę zgodnie z załącznikiem należy złożyć lub przesłać na adres: Gmina Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63 – 140 Dolsk nie później niż do dnia 24.06.2015r. do godz. 08.45.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Sprzedającego. Ponadto koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz oznaczenie:

„Sprzedaż kamienia brukowcowego – Gmina Dolsk”

Nie otwierać przed dniem 24.06.2015r. godz. 09.00

2. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia przyjmuje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki.

3.Wszystkie oferty złożone po terminie podanym wyżej lub nie zabezpieczone zaliczką nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentowi.

4.Oferty zostaną otwarte w dniu 24.06.2015r. o godz. 09.00 w siedzibie Sprzedającego, sala nr 15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZKI:

1. Wysokość zaliczki: Oferta musi być zabezpieczona zaliczką w wysokości 3000,00zł ( słownie: trzytysiącezłotych 00/100).

2. Termin i miejsce wniesienia zaliczki:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez Oferenta zaliczki przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Sprzedającego SBL Śrem Oddział Dolsk nr rachunku 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 z adnotacją „ Zaliczka – Sprzedaż kamienia brukowcowego”;

2) Za termin wniesienia zaliczki w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty określonej w ust. 1 na rachunku bankowym Sprzedającego;

3) Do oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej zaliczki lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

3. Zwrot zaliczki:

1) Sprzedający zwraca zaliczkę wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

2) Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Sprzedający zaliczy zaliczkę na poczet kwoty nabycia kamienia brukowcowego;

3) Sprzedający zwraca niezwłocznie zaliczkę, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

4. Utrata zaliczki:

Sprzedający zatrzymuje zaliczkę wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie sprzedaży kamienia brukowcowego,

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta,

c) Oferent uchyla się do zapłaty kwoty zakupionego materiału na podstawie wagi materiału ustalonego w protokole i ceny zaoferowanej w ofercie.

Sprzedający zastrzega unieważnienie przetargu bez podawania przyczyny jego unieważnienia.

OSOBA DO KONTAKTU:

Gogół Marek – Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg

tel: 61 28 25 001 wew. 53

ZAŁACZNIKI:

       Plik DOC  PROJEKT UMOWY 

       Plik DOC  FORMULARZ OFERTY  

       Plik PDF  PROJEKT UMOWY 

       Plik PDF  FORMULARZ OFERTY  
Opublikowano dnia 11-06-2015 r.