GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Wyprawka szkolna” 2015


„Wyprawka szkolna” 2015

 

 

 

 

 

 

Jak co roku rusza kolejna edycja programu „Wyprawka szkolna” 2015. Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Według rozporządzenia w roku szkolnym 2015/2016 programem zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:

-         klas III szkoły podstawowej

-         klas IV technikum,

-         a także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący , z niesprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

-         posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponagimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać uczniowie pochodzący z rodzin:

-         w których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114 ze zm.),

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2015/2016 w terminie do dnia 15 września 2015 roku.

(Wnioski można pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko)

 

Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania do podręczników znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 938).

 

 

Materiały informacyjne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

 

http://ko.poznan.pl/?page=1229

 
Opublikowano dnia 29-07-2015 r.