GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXVIII Sesję


Zaproszenie na XXVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:

-        Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,

-        Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku,

-        Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,

-        Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dolsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej;

b)    określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosownych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dolsk;

c)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą Śrem w sprawie przejęcia przez gminę Śrem realizacji zadania publicznego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Mełpin, Międzychód, Gawrony i Pinka, należących do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie;

d)    wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy gminą Dolsk, a gminą Borek Wielkopolski w sprawie przejęcia przez gminą Borek Wielkopolski realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach Brześnica i Orliniec, należących do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim;

e)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą Książ Wielkopolski w sprawie przejęcia przez gminą Książ Wielkopolski realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Błażejewo, należącej do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach.

8.     Zapytania i wnioski radnych.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 03-03-2017 r.