GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zostań ławnikiem


Zostań ławnikiem

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

 

w sprawie

 

naboru kandydatów na ławników

 

 

 

Działając na podstawie art. 160, 162 i 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 ze. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370)

 

ogłaszam nabór kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego w Śremie

na kadencję 2008- 2011.

 

 

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończył 30 lat,

4)     jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)     nie przekroczył 70 lat,

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

 

Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)     funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze służby więziennej,

9)     radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

-         prezesi sądów,

-         stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-         co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia - wzór karty zgłoszenia dostępny jest:

-         na stronie internetowej - www.ms.gov.pl,

-         w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, pokój nr 4.

lub poniżej:

 

Karta zgłoszenia kandydata:

 

Pobierz: WORD (56 kB)   lub   PDF (21,7 kB)

 

Lista osób zgłaszających kandydata:

 

Pobierz: WORD (49 kB)   lub   PDF (14,9 kB)

 

 

Karty zgłoszenia na ławnika przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, pokój nr 4 w godzinach urzędowania w terminie do 30 czerwca 2007 r.

 

W dniu 30 czerwca br. pełniony będzie dyżur w godzinach od 1000 do 1200.

 

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1)     3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2)     informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3)     oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4)     zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Henryk Litka
Opublikowano dnia 12-06-2007 r.