GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXVIII Sesję


Zaproszenie na XXXVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok;

b)     rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018;

c)      przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018;

d)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie;

e)     dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie;

f)      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali stanowiących własność Gminy Dolsk;

g)     nazw ulic w miejscowości Drzonek;

h)     określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2018 roku;

i)        przekazania nakładów inwestycyjnych Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie;

j)       uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnika przyrody z gatunku dąb szypułkowy w parku dworskim w Mełpinie;

k)     zbadania prawidłowości realizacji zadań;

l)        zmiany Statutu Gminy Dolsk.

7.      Informacja Burmistrza w sprawie obwodnicy miasta Dolska.

8.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 22-11-2017 r.