GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XLVI Sesję


Zaproszenie na XLVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

b)    absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

c)     w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Dolsk w roku 2018.

7.     Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie okręgów wyborczych powiatu, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

8.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.     Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 11-06-2018 r.