GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza w dniu 7 sierpnia 2018 r. w UMiG Dolsk - sala nr 15 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie gminne:

 

L. p

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia w ha

Rodzaj użytków

wadium

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawy w q pszenicy

Godzina przetargu

1.

Międzychód

działka nr 29/5

KW PO1M/00017340/8

0,3353

rola kl. IIIb o pow. 0,2603 ha,

rola kl. V o pow. 0,0750

10 zł

0,86

9:00

2.

Mszczyczyn

działka nr 25 KW 24867,

działka nr 27 KW 31468,

działka nr 28 KW 29644.

1,7300

rola kl. IVa o pow. 0,40 ha, rola kl. V o pow. 1,19 ha, łąka kl. V o pow. 0,14 ha.

10 zł

2,33

9:30

 

Działki zapisane są w w/w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Termin wnoszenia opłat: I rata do 31.08.za pierwsze półrocze i II rata do 15.02. za drugie półrocze.

 

Przetargi na działki przeprowadza się w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% czynszu wywoławczego z zaokrągleniem w górę.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w w/w wysokości na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 1 sierpnia 2018r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na dzierżawę obrębu działki.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.

Wadium podlegać będzie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a osobie, która uzyskała prawo do dzierżawy gruntu – po podpisaniu umowy dzierżawy.

Termin zawarcia umowy dzierżawy wyznacza się na dzień 29 sierpień 2018 r.

 

Umowa dzierżawy zostaną zawarte na następujący okres:

1.      Działka w Międzychodzie - od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

2.      Działki w Mszczyczynie - od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części.
Opublikowano dnia 01-07-2018 r.