GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Raport o stanie gminy Dolsk za rok 2018


Raport o stanie gminy Dolsk za rok 2018

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz co roku, do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta i Gminy Dolsk raport o stanie gminy. Jak stanowi art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

 

Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu całego roku kalendarzowego. Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących działalności organu wykonawczego oraz podległych jednostek w zakresie realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej przez gminę Dolsk.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią także źródło wiedzy dla mieszkańców na temat funkcjonowania samorządu gminnego. Mogą być także podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta, kierunków rozwoju gminy i działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 

DO POBRANIA:

 

Raport o stanie gminy Dolsk za rok 2018 >>> PDF

 

Korekta do Raportu >>> plik PDF

 

 

Wzór zgłoszenia udziału w debacie >>> Plik DOCWORD lub PDF

 

 

 

WAŻNE!

Zgłoszenia udziału w debacie przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk - Sekretariat.

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców chcących wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy Dolsk za 2018 rok przyjmowane będą do dnia 17 czerwca 2019 roku do godz. 8.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, pok. nr 1.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

 13 czerwca 2019 r.
Opublikowano dnia 30-05-2019 r.