GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza:

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

NA TERENIE MIASTA I GMINY DOLSK W ROKU 2008

 

 

 

I.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.      organizacje pozarządowe,

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

II.     1.  Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania sukcesywnie w ciągu całego roku.

2.      Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

3.      Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 31.12. 2008 r.

 

III.  Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tego zadania: 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

 

Terminy składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania Publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, ul. Plac wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 15 lutego 2008 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik MGOSiR Witold Opielewicz pod nr tel. 061 2825977 oraz na e-mail: osir@dolsk.pl.

 

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz: WORD (80,5 kB)   lub   PDF (46,1 kB)
Opublikowano dnia 15-01-2008 r.