GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XIX Sesję


Zaproszenie na XIX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2008 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5.      Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za rok 2007:

a)     Komisji Rewizyjnej,

b)     Inwestycji i Spraw Gospodarczych,

c)     Oświaty, Kultury i Sportu,

d)     Ochrony Środowiska.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok,

b)     uchwalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2008 rok,

c)     uchwalenia planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2008 rok,

d)     uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu na 2008 rok,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok,

f)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej terenów pod zalesienia oraz terenów rolniczych w gminie Dolsk, obręb Międzychód, działki nr ewid.: 9/5, 29/9, 29/10, 29/12

g)     zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w szkole,

h)     ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne,

i)        wyrażenie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne,

j)       zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

k)      udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Nowieczku,

l)        sprzedaży komunalnej nieruchomości lokalowej położonej w Ostrowiecznie,

m)    udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnej nieruchomości położonej w Ostrowiecznie,

n)     nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wieszczyczynie,

o)     zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Ostrowieczku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

p)     zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Drzonku w drodze przetargu ustnego ograniczonego,

q)     górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezpodplywowych,

r)       ustalenia wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;

s)      zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rurociągiem tłocznym i przepompowniami ścieków dla miasta Dolsk – VI etap;

t)      zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dolsk na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 17-02-2008 r.