24-07-2015 r. Wersja do wydruku  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

tel. 061-28-25-001, 061-28-25-017, 061-28-25-172 fax 061-28-25-510

E-Mail: umig@dolsk.pl http://www.dolsk.pl

 

Dolsk, 24 lipca 2015 r.

RG.6220.7.2015.SS

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 49 oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam:

1. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Eko Energia Wielkopolska, Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Poznańska 58A/3, 60-853 Poznań, z dnia 9 lipca 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Dolsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 18,0 MW, w miejscowościach Małachowo, Mszczyczyn, na działkach o numerach ewidencyjnych:

Małachowo: 289, 290, 287, 276, 280, 401/30, 401/38; Mszczyczyn: 215, 20, 19, 21, 401/28, 401/29, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie;

2. o zwróceniu się na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie, ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem z zapytaniem o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Strony mają prawo do czynnego udziału w postępowaniu, prawie wglądu do akt, zgłaszania wniosków, uwag i zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk przy Placu Wyzwolenia 4, w godzinach urzędowania, Referat Gospodarczy, biuro nr 17.

W związku z tym, że liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), biorąc pod uwagę art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), wszelkie czynności w przedmiotowej sprawie będą doręczane stronom postępowania przez obwieszczenie.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.