25-02-2016 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

Zadanie Nr 1

Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym.

Planowana wysokość środków wynosi: 15.000,-zł

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.      organizacje pozarządowe,

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016.

 

Terminy składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do dnia 21 marca 2016 roku.

 

Szczegółowych informacji udziela Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Kinga Przykłota tel. 61 2825001 wew. 52.

 

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz WZÓR:   Plik DOCWORD   lub   Plik PDFPDF

 

 

ZARZĄDZENIE NR 6/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na 2016rok:

 

Pobierz treść:   Plik PDFPDF

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2016:

 

Pobierz treść:   Plik PDFPDF

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

   30 marca 2016 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.