17-03-2006 r. Wersja do wydruku  

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora...

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: - Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku; - Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku

 

 

 

1.       Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)           ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub przedszkolu,

2)           ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)           posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)           w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

5)           posiada zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)           nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela / Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz 1112 z późn. zm./ oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)           nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)           nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, z późn. zm./.

 

2.       Do konkursu może przystąpić osoba niebędącą nauczycielem, która:

1)           ukończyła studia wyższe magisterskie,

2)           posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,

3)           posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,

4)           spełnia wymagania określone w ust.1 pkt. 2 i 5 - 8.

 

3.       Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)           uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola,

2)           życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

3)           akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4)           dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5)           dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)           ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek,

7)           zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)           oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm/, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9)           oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm/,

11)       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm/ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

4.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” ze wskazaniem jakiej placówki dotyczy składana oferta  w terminie do dnia 10 kwietnia 2006 r. do godz.1400 na adres:

Urząd Miasta i Gminy, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.