19-07-2010 r. Wersja do wydruku  

WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011

 

 

 

 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników

 

 

1.        Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

-        klas I-III szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011,

-        słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, spełniających obowiązek szkolny tj. nauka w szkole podstawowej lub gimnazjalnej.

 

2.        Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie:

-        pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351,- zł miesięcznie (8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),

-        pochodzących z rodzin, w których dochód na członka rodziny przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność , długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm , itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

-        oraz uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny.

 

3.        Wysokość dofinansowania wynosi:

a)     do 170,- zł - dla ucznia klasy I- III szkoły podstawowej wg kryterium dochodowego oraz dla ucznia niepełnosprawnego w klasach I – III szkoły podstawowej,

b)     do 310,- zł - dla ucznia klasy II gimnazjum oraz ucznia niepełnosprawnego w klasach  I – III gimnazjum,

c)     do 200- zł - dla ucznia niepełnosprawnego w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

 

4.        Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

5.        Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

 

W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód, przekracza 351,- zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

6.        Wnioski składa się w terminie do 10 września 2010 roku.

 

7.        Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

8.        Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom (opiekunom prawnym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon) do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt 3. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie o zakupie podręczników.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.